Salgs og leveringsbetingelser

SALGS – OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FOURCOM APS
1. Generelt:
Disse salgs – og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af Fourcom ApS sælger er først bindende for Fourcom ApS, når den er godkendt af Fourcom ApS.

2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Fourcom ApS’ priser fremgår af Fourcom ApS til enhver tid gældende prislis te eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder i nformation om leveringsomkostninger, der beregnes af Fourcom ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige b etalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Fourcom ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Fourcom ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Fourcom ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligt et til at betale til Fourcom ApS, som om levering var sket til aftalt tid. Fourcom ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:
Fourcom ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. leveringso mkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering sker ab lager Fourcom ApS adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsom kostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af Fourcom ApS til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af Fourcom ApS efter Fourcom ApS bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller a ftalens indgåelse. Fourcom ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder Fourcom ApS sig ret til at opkræve et håndterings – og forsendelsesgebyr på kr. 265, – pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 0,4 procent af faktureret varebeløb.

6. Bestillingsfejl:
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgåen de skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur. Fourcom ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150, – . Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl o g ændringer kan ikke gøres gældende over for Fourcom ApS.

8. Produktændringer:
Fourcom ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder:
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Fourcom ApS er uden a nsvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber str aks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Fourcom ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori mangl en består. Såfremt køber har opdaget eller b urde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Fourcom ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Forandringer eller indgreb i det købte uden Fourcom ApS skriftlige samtykke frit ager Fourcom ApS for enhver forpligtelse. Såfremt Fourcom ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den ang iveligt mangelfulde vare til Fourcom ApS i original emballage. Fourcom ApS forbeholder si g retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt Fourcom ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. Fourcom ApS forbeholder sig retten til at teste vare r, som påstås at være defekte. Hvis Fourcom ApS finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil Fourcom ApS foretage en evt. ombytnin g / kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med t ilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor Fourcom ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Fourcom ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Fourcom ApS hæfter i kke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. Fourcom ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Fourcom ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet e ller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, v alutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmi dler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentlig t har vanskeliggjort Fourcom ApS opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Fourcom ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Fourcom ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl el ler forsømmelse.

13. Transport af rettigheder og pligter:
Fourcom ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.,

14. Tvister:
Enhver tvist mellem Fourcom ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som værneting.